معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی موسسه زند شیراز

نام و نام خانوادگی: خانم هدی شیرازی

سمت: رئیس اداره امور فارغ التحصیلان

   شناسه کاربری سامانه آموزشی: occuser1

تلفن: 07136106 داخلی 158

نام و نام خانوادگی: خانم فاطمه رجبی

سمت: کارشناس اداره امور فارغ التحصیلان

 شناسه کاربری سامانه آموزشی: edugrd4

تلفن: 07136106 داخلی 109

نام و نام خانوادگی: خانم اختر نعمتی

سمت: کارشناس اداره امور فارغ التحصیلان

 شناسه کاربری سامانه آموزشی: a.nemati

تلفن: 07136106 داخلی 158

راهنمای فرآیند تاییدیه تحصیلی

اطلاعیه تاییدیه تحصیلی

راهنمای اعلام مفقودی مدارک تحصیلی و صدور مدرک المثنی

راهنمای درخواست خروج از کشور

راهنمای تصویری درخواست خروج از کشور

راهنمای دریافت ریز نمرات

راهنمای فرایندهای تسویه حساب و فارغ التحصیلی

روند فرآیند تسویه حساب در سامانه آموزشی

روند فرآیند فارغ التحصیلی در سامانه آموزشی