تحصیلات تکمیلی

اطلاعیه های جلسات دفاع
آقای دکتر بشکاری
آقای دکتر بشکاریمدیر تحصیلات تکمیلی
داخلی 120
آیدی سامانه آموزشی grdmanager
ایمیل : s.bashkari@zand.ac.ir
خانم محمدزاده
خانم محمدزادهکارشناس
داخلی 305
آیدی سامانه آموزشی grduser5
خانم هاشمی
خانم هاشمیکارشناس
داخلی 134
آیدی سامانه آموزشی grduser7