• راهکار های تبدیل شدن به دانشگاه سبز

  • برنامه ترم تابستان اعلام شد.

  • کارشناسی پیوسته مهندسی برق

  • کارشناسی پیوسته زیست فناوری

  • کارشناسی و کاردانی ناپیوسته مدیریت صنعتی

  • کاردانی پیوسته حسابداری – حسابداری بازرگانی

  • کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی حسابداری

  • کارشناسی پیوسته مدیریت کسب و کارهای کوچک