• حضور زند به عنوان تنها غیر انتفاعی کل کشور در یازدهمین جشنواره ملی رویش

  • اختتامیه مسابقات والیبال دانشجویان منطقه ۷ کشور

  • نشریه دیماه ۱۴۰۲

  • سمیرا شریفی

  • ادیب یگانه

  • سعید پورجمشیدی

  • سعیده زارع چهارراهی

  • فاطمه تابع