اولین سمپوزیوم بین رشته‌ای با موضوع آسیب های اجتماعی و با رویکرد روانشناسی، حقوق و علوم ورزشی