توسط منتشر شده در : اردیبهشت ۳۱, ۱۴۰۱دسته بندی: تحصیلات تکمیلی جلسه دفاع

#دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 

خانم سمانه فرهناک/ فیزیولوژی ورزشی

با عنوان: ” تاثير يک دوره تمرين مقاومتي همراه با مکمل اسپيرولينا بر نيم رخ چربي و شاخص هاي قندي موش هاي صحرايي در معرض استانوزول”

یکشنبه۱اخرداد/ ساعت ۱۱:۰۰ / جلسه دفاع پایان نامه دانشجو در دانشکده علوم پایه( همت جنوبی)  کلاس ۱۴۹ برگزار خواهد شد.