لیست دروس ارائه شده گروه های فنی و مهندسی

توسط منتشر شده در : مرداد ۲۱, ۱۳۹۹دسته بندی: اخبار

قابل توجه دانشجویان گروه فنی و مهندسی

      بدین وسیله به اطلاع می رساند؛ دانشجویانی که دروس عملی را در نیمسال دوم ۹۸-۹۹ (ترم بهمن) اخذ نموده اما کلاس های آن ها با توجه به تعطیلی مراکز آموزشی، تشکیل نشده است، می توانند از تاریخ ۹۹/۵/۲۲  لغایت ۹۹/۶/۱۴  در سایت lms.fczand.com در کلاس های مجازی شرکت کنند.

ردیف شماره درس عنوان درس واحد گروه اساتید تعداد دانشجو توضیحات
۱ ۱۱۰۹۱۰۳۲۱ آزمایشگاه فیزیک حرارت ۱ ۱ الهام کشاورز ۱ موازی
۲ ۱۱۰۹۳۰۴۶۱ آزمایشگاه فیزیک۱ ۱ ۱ نیما حائری ۱۱
۳ ۱۱۰۹۳۰۴۶۱ آزمایشگاه فیزیک۱ ۱ ۲ نیما حائری ۱۰
۴ ۱۱۰۹۳۰۴۶۱ آزمایشگاه فیزیک۱ ۱ ۳ نیما حائری ۹
۵ ۱۱۰۹۳۰۴۶۱ آزمایشگاه فیزیک۱ ۱ ۴ نیما حائری ۱۰
۶ ۱۱۰۹۳۰۴۶۱ آزمایشگاه فیزیک۱ ۱ ۵ نیما حائری ۵
۷ ۱۱۰۹۳۰۴۶۱ آزمایشگاه فیزیک۱ ۱ ۶ نیما حائری ۱۰
۸ ۱۱۰۹۳۰۴۶۱ آزمایشگاه فیزیک۱ ۱ ۷ نیما حائری ۹
۹ ۱۱۰۹۳۰۴۶۱ آزمایشگاه فیزیک۱ ۱ ۸ نیما حائری ۹ مرجع
۱۰ ۱۱۰۹۳۰۴۶۱ آزمایشگاه فیزیک۱ ۱ ۹ نیما حائری ۷
۱۱ ۱۱۰۹۳۰۴۶۱ آزمایشگاه فیزیک۱ ۱ ۱۰ نیما حائری ۱۳
۱۲ ۱۱۰۹۳۰۴۶۱ آزمایشگاه فیزیک۱ ۱ ۱۱ نیما حائری ۱۱
۱۳ ۱۱۰۹۳۰۴۶۱ آزمایشگاه فیزیک۱ ۱ ۱۲ نیما حائری ۱۰
۱۴ ۱۱۰۹۳۰۴۶۱ آزمایشگاه فیزیک۱ ۱ ۱۳ نیما حائری ۱۳
۱۵ ۱۱۰۹۳۰۴۶۱ آزمایشگاه فیزیک۱ ۱ ۱۴ نیما حائری ۹
۱۶ ۱۱۰۹۳۰۴۶۱ آزمایشگاه فیزیک۱ ۱ ۱۵ نیما حائری ۱۰
۱۷ ۱۱۰۹۳۰۴۶۱ آزمایشگاه فیزیک۱ ۱ ۱۶ نیما حائری ۱۱
۱۸ ۱۱۰۹۳۰۴۶۱ آزمایشگاه فیزیک۱ ۱ ۱۷ نیما حائری ۸
۱۹ ۱۱۰۹۳۰۴۶۱ آزمایشگاه فیزیک۱ ۱ ۱۸ نیما حائری ۱۲
۲۰ ۱۱۰۹۳۰۴۸۱ آزمایشگاه فیزیک۲ ۱ ۱ الهام کشاورز ۱۲ مرجع
۲۱ ۱۱۰۹۳۰۴۸۱ آزمایشگاه فیزیک۲ ۱ ۲ الهام کشاورز ۱۲
۲۲ ۱۱۰۹۳۰۴۸۱ آزمایشگاه فیزیک۲ ۱ ۳ الهام کشاورز ۱۲
۲۳ ۱۱۰۹۳۰۴۸۱ آزمایشگاه فیزیک۲ ۱ ۴ الهام کشاورز ۱۳
۲۴ ۱۱۰۹۳۰۴۸۱ آزمایشگاه فیزیک۲ ۱ ۵ الهام کشاورز ۵
۲۵ ۱۱۰۹۳۰۴۸۱ آزمایشگاه فیزیک۲ ۱ ۶ الهام کشاورز ۶
۲۶ ۱۱۰۹۳۰۴۸۱ آزمایشگاه فیزیک۲ ۱ ۷ الهام کشاورز ۸
۲۷ ۱۱۰۹۳۰۴۸۱ آزمایشگاه فیزیک۲ ۱ ۸ الهام کشاورز ۷ مرجع
۲۸ ۱۱۰۹۳۱۸۱۱ آزمایشگاه فیزیک۱ ۱ ۱ نیما حائری ۱ موازی
۲۹ ۱۱۰۹۳۱۸۳۱ آزمایشگاه فیزیک۲ ۱ ۱ الهام کشاورز ۱۴
۳۰ ۱۱۰۹۳۱۸۳۱ آزمایشگاه فیزیک۲ ۱ ۲ الهام کشاورز ۲ موازی