کسب مقام اول تیمی منطقه ۷ کشور توسط تیم بدمینتون دختران