دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻼس ﻫﺎی ترم مهر ۱۴۰۰

توسط منتشر شده در : شهریور ۲۶, ۱۴۰۰دسته بندی: اخبار

 

ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ

ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ و آرزوی ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺑﻬﺮوزی ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ اﺳﺎﺗﯿﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮔﺮاﻣﯽ و ﺗﺸﮑﺮ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺎﺗﯿﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن، ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﺑﻼﻏﯽ وزارت ﻋﻠﻮم و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺷﻮرای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری آﻣﻮزﺷﯽ موسسه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اداﻣﻪ روﻧﺪ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ، دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻼس ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺑﻼغ ﻣﯽ ﮔﺮدد:

  • ﮐﻠﯿﻪ ﮐﻼس ﻫﺎی دروس ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﺎزی از ﺗﺎرﯾﺦ ۲۷/۰۶/۱۴۰۰ در ﺳﺎﻣانه آموزش الکترونیکی موسسه (LMS) به ادرس lms.zand.ac.ir ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮔﺮدد.
  • ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﮐﻼس ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ و آﻓﻼﯾﻦ اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻏﯿﺒﺖ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز، ﻣﺸﻤﻮل اﻋﻤﺎل ﻣﻘﺮرات آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
  • داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ به طور منظم وارد ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺪه و از ﮐﻼس ﻫﺎی آﻓﻼﯾﻦ قرارداده ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﮐﻼس ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻃﺒﻖ زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
  • داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻼس ﻫﺎ و اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه، ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ، ﺗﺤﻘﯿﻖ و اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت در ﻃﻮل ﺗﺮم اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ۴۰% از ﻧﻤﺮه ﮐﻞ ﺑﻪ ﻧﻤﺮه ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺮم اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ، ﻟﺬا داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﻧﻤﺮه ﻣﮑﻔﯽ در ﻃﻮل ﺗﺮم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
  • ﺟﻬﺖ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺸﺎوره داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮم ﻫﺎی ﻗﺒﻞ، اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺸﺎور ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﺎزی ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. (ﻧﺤﻮه ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت و زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﯿﺪ مشاور ﺑﻪ اﻃﻼع داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.)
  • ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺮوژه، ﺗﮑﻠﯿﻒ و ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻼس ﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ LMS اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. (ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻼس از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ واﺗﺴﺎپ و … ﺧﻼف ﻣﻘﺮرات آموزشی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.)
  • داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺟﻬﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺧﻮد می توانند در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻣﻮزﺷﯽ SESS و LMS  ﭘﯿﺎم ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
  • lms.zand.ac.ir
  • edu.zand.ac.ir
  • در صورت ابلاغ بخشنامه جدید در زمینه برگزاری کلاس ها، در اولین فرصت تصمیم گیری و اطلاع رسانی های لازم صورت می گیرد.

با آرزوی موفقیت

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

موسسه آموزش عالی زند شیراز