• رعایت پروتکل های بهداشتی در بخش های اداری موسسه

  • تولید کیت تشخیص کرونا با حمایت موسسه زند شیراز