• پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان در مقطع کارشناسی ارشد