• جزییات جشن بزرگ دانش آموختگی دانشجویان دانشکده های زند

  • پذیرش دانشجو در رشته های متنوع موسسه آموزش عالی زند آغاز شد