• توضیح وزیر علوم درباره تأیید مدارک دانش آموختگان برای استخدام