• از قهرمانان و مدال آوران موسسه آموزش عالی زند تجلیل شد

  • بازرسان حوادث حامی سلامت کارگران ایرانی باشند.

  • راهکار های تبدیل شدن به دانشگاه سبز

  • کارشناسی پیوسته علوم تربیتی

  • کاردانی پیوسته تربیت بدنی