• بازدید هیات نظارت از موسسه آموزش عالی زند

  • دوره جامع آموزش اینترنت اشیا

  • نیروی انسانی کارآمد، موتور محرک اقتصاد ملی

  • راهکار های تبدیل شدن به دانشگاه سبز

  • برنامه ترم تابستان اعلام شد.

  • کارشناسی پیوسته مهندسی برق

  • کارشناسی پیوسته زیست فناوری

  • کارشناسی و کاردانی ناپیوسته مدیریت صنعتی