• حضور پررنگ زند در نمایشگاه بین المللی کتاب شیراز