• استقبال ویژه از غرفه دانشکده های زند در نمایشگاه بزرگ آموزش فارس