• اختتامیه جشنواره ملی نمایش نامه نویسی زند شیراز

  • برگزاری همایش نمایشنامه نویسی در شیراز