• قابل توجه دانشجویانی که درس زبان عمومی اخذ نموده اند

  • زبان های خارجه

  • کارشناسی پیوسته مهندسی برق

  • کاردانی و کارشناسی ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی

  • کارشناسی پیوسته مترجمی زبان انگلیسی

  • کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی