• پذیرش دانشجو در رشته های متنوع موسسه آموزش عالی زند آغاز شد