• مراسم اربعین ۹۹

  • توصیه های مهم به دانشجویان در روزهای امتحان

  • دانشگاه زند با تشییع پیکر شهید گمنام آسمانی شد

  • نیروی انسانی کارآمد، موتور محرک اقتصاد ملی

  • بازرسان حوادث حامی سلامت کارگران ایرانی باشند.

  • راهکار های تبدیل شدن به دانشگاه سبز

  • کارشناسی پیوسته مهندسی برق

  • کارشناسی پیوسته زیست فناوری