• جشن بزرگ دانش آموختگان دانشکده های زند شیراز برگزار شد