• پیام تبریک ریاست موسسه به مناسبت شروع سال تحصیلی جدید