• دبیرخانه شورای فرهنگی دانشگاه های منطقه ۷ کشور، به زند سپرده شد