• بازرسان حوادث حامی سلامت کارگران ایرانی باشند.

  • راهکار های تبدیل شدن به دانشگاه سبز

  • برنامه ترم تابستان اعلام شد.

  • کاردانی پیوسته تربیت بدنی