• اطلاعیه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد

  • پذیرش دانشجو در رشته های متنوع موسسه آموزش عالی زند آغاز شد