مدیریت فرهنگی-اجتماعی موسسه زند شیراز
کارگاهها و دوره های تخصصی

یکی از ارکان و اهداف اصلی این مدیریت توانمندسازی دانشجویان می باشد، از این رو برگزاری کارگاه های تخصصی از اصلی ترین فعالیت این مدیریت می باشد. دانشجویان و علاقه مندان می توانند جهت شرکت و ثبت نام در این دوره ها به سامانه آموزشی مراجعه نمایند. برخی از این دوره ها مشمول گواهی خواهند شد و پس از شرکت در کارگاه گواهی صادر و برای شرکت کنندگان ارسال می شود.