(به ترتیب حروف الفبا) 

soltani نام و نام خانوادگی : دکتر غلامرضا سلطانی 
پست الکترونیک : soltani@zand.ac.ir
نام و نام خانوادگی : مهندس محمد فیروزثانی 
پست الکترونیک : firoozsani@zand.ac.ir
kiani نام و نام خانوادگی : دکتر هوشنگ کیانی 
پست الکترونیک : kiani@zand.ac.ir
a.mortazavi نام و نام خانوادگی : مهندس سید اصغر مرتضوی فر 
پست الکترونیک : mortazavi@zand.ac.ir
mosavi نام و نام خانوادگی : حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالرسول موسوی 
پست الکترونیک : mosavi@zand.ac.ir
norosana نام و نام خانوادگی : دکتر رسول نورالسناء 
پست الکترونیک : noorossana@zand.ac.ir
yarmohammadi نام و نام خانوادگی : دکتر لطف اله یارمحمدی 
پست الکترونیک : dryar@zand.ac.ir