• کارشناسی ناپیوسته حسابداری

  • کارشناسی و کاردانی ناپیوسته مدیریت صنعتی

  • کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی حسابداری

  • کارشناسی پیوسته و ناپیوسته علوم ورزشی

  • کاردانی و کارشناسی ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی

  • کاردانی پیوسته و کاردانی و کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر گرایش نرم افزار

  • کارشناسی ناپیوسته فناوری اطلاعات و ارتباطات

  • کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مهندسی عمران