• کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

  • کارشناسی ارشد برق گرایش مخابرات

  • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

  • کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی گرایش تغذیه ورزشی

  • کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت

  • کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات

  • کارشناسی ارشد حسابداری

  • کارشناسی و کارشناسی ارشد روانشناسی