معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی موسسه زند شیراز

نام و نام خانوادگی: خانم راضیه هنروران

سمت: رئیس اداره ثبت سوابق تحصیلی

شناسه کاربری سامانه آموزشی:  eduusr1

تلفن: ۰۷۱۳۶۱۰۶ داخلی ۱۱۱

راهنمای امور اتباع

راهنمای امور میهمانی و انتقالی