معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی موسسه زند شیراز

نام و نام خانوادگی: آقای محمد فتوحی فرد

سمت: کارشناس واحد بایگانی

شناسه کاربری سامانه آموزشی:  edupco

تلفن: 07136106 داخلی 117