معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی موسسه زند شیراز

نام و نام خانوادگی: دکتر امیر رضاقلی

سمت: مدیر خدمات آموزشی

شناسه کاربری در سامانه آموزشی: education1

تلفن: 07136106 داخلی 128