معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی موسسه زند شیراز

نام و نام خانوادگی: آقای مهدی باقری نژاد

سمت: رییس اداره پذیرش و امور مشمولین

شناسه کاربری سامانه آموزشی:  archuser2

تلفن: 07136106 داخلی