معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی موسسه زند شیراز

نام و نام خانوادگی: دکتر سمیرا نکومند

سمت: معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

تلفن: ۰۷۱۳۶۱۰۶ داخلی ۱۱۰

آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی