لیست کامل تلفن های داخلی موسسه آموزش عالی زند شیراز

جهت برقراری ارتباط با موسسه آموزش عالی زند شیراز با شماره گیری 07136106 تماس گرفته و کد داخلی مربوطه را وارد نمایید و منتظر تماس اپراتور بمانید.

سمت شماره تلفن داخلی
ریاست موسسه 101
مسئول دفتر حوزه ریاست 101
دبیرخانه موسسه زند 102
فکس 112
فکس مستقیم 36321044
مدیر روابط عمومی 145
کارشناس روابط عمومی 144
مدیر نظارت و ارزیابی 108
کارشناس نظارت و ارزیابی 174
کارشناس نظارت و ارزیابی 166
مدیر حراست 131
مسئول دفتر 104
کارشناس حراست 136
خط مستقیم حراست 36321049
فکس مستقیم حراست 36321049
سمت تلفن داخلی
معاون آموزشی 110
مدیر برنامه ریزی آموزشی 116
سرپرست فارغ التحصیلی 109
کارشناس نظام وظیفه 119
کارشناس بایگانی 117
کارشناس دانشکده علوم انسانی 123
کارشناس دانشکده علوم انسانی 124
کارشناس دانشکده مدیریت و حسابداری 302
کارشناس دانشکده فنی و مهندسی 202
کارشناس کارورزی و اشتغال 109
کارشناس برنامه ریزی آموزشی 157
مدیر تحصیلات تکمیلی 120
کارشناس تحصیلات تکمیلی 120
کارشناس تحصیلات تکمیلی 134
مدیر آموزش مجازی 120
کارشناس آموزش مجازی 161
کارشناس آموزش مجازی 130
سمت شماره تلفن داخلی
مدیر اداری 115
کارشناس اداری 148
کارشناس پشتیبانی 135
مدیر مالی 103
کارشناس مالی 113
مدیر انفورماتیک 164
کارشناس انفورماتیک 118
مدیر اتوماسیون 122
سمت شماره تلفن داخلی
معاون پژوهشی 169
سرپرست واحد پژوهش 150
کارشناس پژوهش 150
سرپرست کتابخانه 203
سمت شماره تلفن داخلی
معاون فرهنگی و دانشجویی 108
مدیر دانشجویی 151
کارشناس دانشجویی 147
مدیر فرهنگی
کارشناس فرهنگی 165
کارشناس فرهنگی 165
واحد پذیرش و ثبت نام موسسه آموزش عالی زند شیراز

جهت تماس با واحد پذیرش و ثبت نام با شماره تلفن 07136106 تماس گرفته و سپس شماره داخلی 133 را شماره گیری فرمایید.