• همکاری با دانشگاه های برون مرزی

  • بخش زبان تخصصی: (English for Special Purposes (ESP

  • زبان های خارجه

  • زبان های انگلیسی

  • کارامدترین دپارتمان حقوقی جنوب کشور

  • درباره MBA / DBA