لیست دانشکده ها و رشته های فعال موسسه آموزش عالی زند شیراز

شما میتوانید لیست تمامی رشته ها به همراه چارت درسی مربوطه را از لینک های زیر دانلود کنید

دانشکده

علوم انسانی

دانشکده

فنی و مهندسی

دانشکده

مدیریت و حسابداری