لیست دانشکده ها و رشته های فعال موسسه آموزش عالی زند شیراز

شما میتوانید لیست تمامی رشته ها به همراه چارت درسی مربوطه را از لینک های زیر دانلود کنید

دانشکده

علوم انسانی

دانشکده

فنی و مهندسی

کاردانی

کاردانی پیوسته کامپیوتر-98

کاردانی پیوسته  کارهای عمومی ساختمان

کارشناسی

کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر

کارشناسی پیوسته مهندسی عمران

کارشناسی ناپیوسته عمران(مهندسی اجرایی)

کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک

کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر

کارشناسی پیوسته مهندسی صنایع

کارشناسی پیوسته مهندسی برق

کارشناسی پیوسته مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک

کارشناسی پیوسته مهندسی پزشکی گرایش بیومتریال

کارشناسی پیوسته مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک

کارشناسی پیوسته مهندسی موادومتالورژی 

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش مخابرات سیستم

کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش سامانه های برقی حمل و نقل

کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 

کارشناسی ارشد عمران گرایش سازه

 کارشناسی ارشد صنایع گرایش سیستم های سلامت 

کارشناسی ارشد صنایع گرایش مدل سازی سیستم ها و تحلیل داده 

سر فصل کارشناسی ارشد صنایع گرایش مدیریت پروژه 

سر فصل کارشناسی ارشد نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی ارشد صنایع گرایش مدیریت پروژه

دانشکده

مدیریت و حسابداری