• کارشناسی پیوسته امور مدیریت مالی

  • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

  • کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی

  • کارشناسی ناپیوسته حسابداری

  • کارشناسی پیوسته مدیریت امور گمرکی

  • کارشناسی و کاردانی ناپیوسته مدیریت صنعتی

  • کاردانی پیوسته حسابداری – حسابداری بازرگانی

  • کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی حسابداری