برنامه ها و مسابقات هفته پژوهش برگزار شد

همزمان با هفته پژوهش، مسابقات و برنامه های مختلفی از سوی معاونت پژوهش و نوآوری موسسه در ساختمان دانشکده مهندسی برگزار شد.