برنامه ترم تابستان اعلام شد.

توسط منتشر شده در : تیر ۱۱, ۱۳۹۷دسته بندی: اخبار

به اطلاع می رساند موسسه آموزش عالی زند شیراز درتابستان ۱۳۹۷ به شرح جدول زیر دروس را ارائه می نماید. دانشجویان می توانند بامراجعه به سایت https://zand.ac.ir و همچنین دانشجویان متقاضی مهمان از دانشگاه های دیگر می بایست راهنمای ثبت نام دانشجویان متقاضی ترم تابستان را مطالعه و اقدام به ثبت نام نمایند و در نهایت تحویل فرم مهمانی، جهت تکمیل مراحل ثبت نام به حوزه معاونت آموزشی موسسه مراجعه نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ۳۶۱۰۶-۰۷۱ داخلی ۱۰۹  و  ۱۱۰ و  ۱۱۱  تماس حاصل فرمایید.

براری دریافت فایل اکسل دروس ترم تابستان اینجا را کلیک کنید

ردیف شماره درس عنوان درس واحد زمان و مکان کلاس اساتید تاریخ امتحان ساعت امتحان
۱ ۱۱۰۲۱۰۰۱۱ ادبیات فارسی(کاردانی پیوسته) ۳ شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۵)*دو شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۳۳)*چهار شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۱) یلدا توللی ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰
۲ ۱۱۰۲۱۰۰۱۱ ادبیات فارسی(کاردانی پیوسته) ۳ شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۵)*دو شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۳۳)*چهار شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۲) یلدا توللی ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰
۳ ۱۱۰۲۱۰۰۱۱ ادبیات فارسی(کاردانی پیوسته) ۳ شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۲۵)*یک شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۲۴)*دو شنبه-۱۳:۰۰:۱۶:۰۰(۱۲۴) حمید رضا هوشمند ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰
۴ ۱۱۰۲۱۰۰۲۱ معارف اسلامی(۱)(کاردانی پیوسته) ۲ دو شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۵)*سه شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۶) امین رضا نوشین ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۵ ۱۱۰۲۱۰۰۲۱ معارف اسلامی(۱)(کاردانی پیوسته) ۲ دو شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۵)*سه شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۶) امین رضا نوشین ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۶ ۱۱۰۲۱۰۰۲۱ معارف اسلامی(۱)(کاردانی پیوسته) ۲ دو شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۲۵)*سه شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۲۶) امین رضا نوشین ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۷ ۱۱۰۲۱۰۰۲۱ معارف اسلامی(۱)(کاردانی پیوسته) ۲ دو شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۲۵)*سه شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۲۶) امین رضا نوشین ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۸ ۱۱۰۲۱۰۰۲۱ معارف اسلامی(۱)(کاردانی پیوسته) ۲ شنبه-۱۶:۰۰:۱۸:۰۰(۱۳۳)*شنبه-۱۸:۰۰:۲۰:۰۰(۱۳۳)*دو شنبه-۱۸:۰۰:۲۰:۰۰(۱۳۱) نوشین بیات پور ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۹ ۱۱۰۲۱۰۱۱۱ زبان عمومی(کاردانی پیوسته) ۳ سه شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۳۱)*چهار شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۳۲)*پنج شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۳) الهه نگهداری ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۱۴:۰۰ – ۱۶:۰۰
۱۰ ۱۱۰۲۱۰۱۱۱ زبان عمومی(کاردانی پیوسته) ۳ شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۶)*یک شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۳۱)*دو شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۳۲) سارا ستایش ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۱۴:۰۰ – ۱۶:۰۰
۱۱ ۱۱۰۲۲۰۱۰۱ معارف اسلامی(۲) ۲ شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۲۲)*شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۲۲) امین رضا نوشین ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۱۲ ۱۱۰۲۲۰۱۰۱ معارف اسلامی(۲) ۲ چهار شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۲۶)*پنج شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۲۶) عرفانه محمد زاده حقیقی ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۱۳ ۱۱۰۲۲۰۱۰۱ معارف اسلامی(۲) ۲ چهار شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۲۶)*پنج شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۲۶) عرفانه محمد زاده حقیقی ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۱۴ ۱۱۰۲۲۰۱۰۱ معارف اسلامی(۲) ۲ دو شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۶)*سه شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۵) عرفانه محمد زاده حقیقی ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۱۵ ۱۱۰۲۲۰۱۰۱ معارف اسلامی(۲) ۲ دو شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۶)*سه شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۵) عرفانه محمد زاده حقیقی ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۱۶ ۱۱۰۲۲۰۱۰۱ معارف اسلامی(۲) ۲ چهار شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۳)*پنج شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۱۳) فاطمه علی زاده ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۱۷ ۱۱۰۲۲۰۱۴۱ متون اسلامی ۲ یک شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۵)*چهار شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۵) سعید هوشیار ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۱۶:۰۰ – ۱۸:۰۰
۱۸ ۱۱۰۲۲۰۱۴۱ متون اسلامی ۲ یک شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۲۵)*چهار شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۲۵) سعید هوشیار ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۱۶:۰۰ – ۱۸:۰۰
۱۹ ۱۱۰۲۲۰۱۴۱ متون اسلامی ۲ چهار شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۶)*چهار شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۶) سیدمنصور افشون ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۱۶:۰۰ – ۱۸:۰۰
۲۰ ۱۱۰۲۲۰۱۴۱ متون اسلامی ۲ پنج شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۱۳)*پنج شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۱۳) فاطمه شعبانیان ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۱۶:۰۰ – ۱۸:۰۰
۲۱ ۱۱۰۲۲۰۱۶۱ آشنایی با ارزش های دفاع مقدس ۲ چهار شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۲۳)*پنج شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۲۵) آرش اسفندیاری ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۱۶:۰۰ – ۱۸:۰۰
۲۲ ۱۱۰۲۲۰۱۶۱ آشنایی با ارزش های دفاع مقدس ۲ چهار شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۲۳)*پنج شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۲۵) آرش اسفندیاری ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۱۶:۰۰ – ۱۸:۰۰
۲۳ ۱۱۰۲۳۰۰۱۱ زبان عمومی ۳ سه شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۳۱)*چهار شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۳۲)*پنج شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۳) الهه نگهداری ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۱۴:۰۰ – ۱۶:۰۰
۲۴ ۱۱۰۲۳۰۰۱۱ زبان عمومی ۳ شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۶)*یک شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۳۱)*دو شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۳۲) سارا ستایش ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۱۴:۰۰ – ۱۶:۰۰
۲۵ ۱۱۰۲۳۰۰۶۱ متون اسلامی ۲ یک شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۵)*چهار شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۵) سعید هوشیار ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۱۶:۰۰ – ۱۸:۰۰
۲۶ ۱۱۰۲۳۰۰۶۱ متون اسلامی ۲ یک شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۲۵)*چهار شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۲۵) سعید هوشیار ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۱۶:۰۰ – ۱۸:۰۰
۲۷ ۱۱۰۲۳۰۰۶۱ متون اسلامی ۲ چهار شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۶)*چهار شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۶) سیدمنصور افشون ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۱۶:۰۰ – ۱۸:۰۰
۲۸ ۱۱۰۲۳۰۰۶۱ متون اسلامی ۲ پنج شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۱۳)*پنج شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۱۳) فاطمه شعبانیان ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۱۶:۰۰ – ۱۸:۰۰
۲۹ ۱۱۰۲۳۰۰۷۱ ادبیات فارسی ۳ شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۵)*دو شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۳۳)*چهار شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۱) یلدا توللی ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰
۳۰ ۱۱۰۲۳۰۰۷۱ ادبیات فارسی ۳ شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۵)*دو شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۳۳)*چهار شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۲) یلدا توللی ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰
۳۱ ۱۱۰۲۳۰۰۷۱ ادبیات فارسی ۳ شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۲۵)*یک شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۲۴)*دو شنبه-۱۳:۰۰:۱۶:۰۰(۱۲۴) حمید رضا هوشمند ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰
۳۲ ۱۱۰۲۳۰۲۴۱ آشنایی با ارزش های دفاع مقدس ۲ چهار شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۲۳)*پنج شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۲۵) آرش اسفندیاری ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۱۶:۰۰ – ۱۸:۰۰
۳۳ ۱۱۰۲۳۰۲۴۱ آشنایی با ارزش های دفاع مقدس ۲ چهار شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۲۳)*پنج شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۲۵) آرش اسفندیاری ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۱۶:۰۰ – ۱۸:۰۰
۳۴ ۱۱۰۲۳۰۳۴۱ معارف اسلامی(۱) ۲ دو شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۵)*سه شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۶) امین رضا نوشین ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۳۵ ۱۱۰۲۳۰۳۴۱ معارف اسلامی(۱) ۲ دو شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۵)*سه شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۶) امین رضا نوشین ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۳۶ ۱۱۰۲۳۰۳۴۱ معارف اسلامی(۱) ۲ دو شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۲۵)*سه شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۲۶) امین رضا نوشین ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۳۷ ۱۱۰۲۳۰۳۴۱ معارف اسلامی(۱) ۲ دو شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۲۵)*سه شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۲۶) امین رضا نوشین ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۳۸ ۱۱۰۲۳۰۳۴۱ معارف اسلامی(۱) ۲ شنبه-۱۶:۰۰:۱۸:۰۰(۱۳۳)*شنبه-۱۸:۰۰:۲۰:۰۰(۱۳۳)*دو شنبه-۱۸:۰۰:۲۰:۰۰(۱۳۱) نوشین بیات پور ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۳۹ ۱۱۰۲۳۰۳۴۲ معارف اسلامی(۲) ۲ شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۲۲)*شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۲۲) امین رضا نوشین ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۴۰ ۱۱۰۲۳۰۳۴۲ معارف اسلامی(۲) ۲ چهار شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۲۶)*پنج شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۲۶) عرفانه محمد زاده حقیقی ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۴۱ ۱۱۰۲۳۰۳۴۲ معارف اسلامی(۲) ۲ چهار شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۲۶)*پنج شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۲۶) عرفانه محمد زاده حقیقی ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۴۲ ۱۱۰۲۳۰۳۴۲ معارف اسلامی(۲) ۲ دو شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۶)*سه شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۵) عرفانه محمد زاده حقیقی ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۴۳ ۱۱۰۲۳۰۳۴۲ معارف اسلامی(۲) ۲ دو شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۶)*سه شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۵) عرفانه محمد زاده حقیقی ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۴۴ ۱۱۰۲۳۰۳۴۲ معارف اسلامی(۲) ۲ چهار شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۳)*پنج شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۱۳) فاطمه علی زاده ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۴۵ ۱۱۰۲۱۰۱۰۱ اخلاق و تربیت اسلامی(کاردانی پیوسته) ۲ دو شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۳)*سه شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۳) رسول نعمت الهی ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۴۶ ۱۱۰۲۱۰۱۰۱ اخلاق و تربیت اسلامی(کاردانی پیوسته) ۲ دو شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۳)*سه شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۳) رسول نعمت الهی ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۴۷ ۱۱۰۲۱۰۱۰۱ اخلاق و تربیت اسلامی(کاردانی پیوسته) ۲ دو شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۲۳)*سه شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۲۴) رسول نعمت الهی ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۴۸ ۱۱۰۲۱۰۱۰۱ اخلاق و تربیت اسلامی(کاردانی پیوسته) ۲ دو شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۲۳)*سه شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۲۴) رسول نعمت الهی ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۴۹ ۱۱۰۲۱۰۱۳۱ دانش خانواده و جمعیت(کاردانی پیوسته) ۲ یک شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۶)*سه شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۲) کاظم حکمت آرا ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۴:۰۰ – ۱۶:۰۰
۵۰ ۱۱۰۲۱۰۱۳۱ دانش خانواده و جمعیت(کاردانی پیوسته) ۲ یک شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۶)*سه شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۲) کاظم حکمت آرا ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۴:۰۰ – ۱۶:۰۰
۵۱ ۱۱۰۲۱۰۱۳۱ دانش خانواده و جمعیت(کاردانی پیوسته) ۲ یک شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۲۶)*سه شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۲۵) کاظم حکمت آرا ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۴:۰۰ – ۱۶:۰۰
۵۲ ۱۱۰۲۱۰۱۳۱ دانش خانواده و جمعیت(کاردانی پیوسته) ۲ یک شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۲۶)*سه شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۲۵) کاظم حکمت آرا ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۴:۰۰ – ۱۶:۰۰
۵۳ ۱۱۰۲۱۰۱۳۱ دانش خانواده و جمعیت(کاردانی پیوسته) ۲ چهار شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۳)*پنج شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۱۳) فاطمه علی زاده ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۴:۰۰ – ۱۶:۰۰
۵۴ ۱۱۰۲۲۰۱۲۱ تاریخ اسلام ۲ یک شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۵)*چهار شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۵) سعید هوشیار ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۶:۰۰ – ۱۸:۰۰
۵۵ ۱۱۰۲۲۰۱۲۱ تاریخ اسلام ۲ یک شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۲۵)*چهار شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۲۵) سعید هوشیار ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۶:۰۰ – ۱۸:۰۰
۵۶ ۱۱۰۲۲۰۱۲۱ تاریخ اسلام ۲ دو شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۳۴)*دو شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۳۱) کاظم حکمت آرا ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۶:۰۰ – ۱۸:۰۰
۵۷ ۱۱۰۲۲۰۱۲۱ تاریخ اسلام ۲ دو شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۳۳)*دو شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۳۳) کاظم حکمت آرا ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۶:۰۰ – ۱۸:۰۰
۵۸ ۱۱۰۲۲۰۱۳۱ انقلاب اسلامی و ریشه های آن از قرن سیزدهم ۲ سه شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۴)*چهار شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۴) ابوالقاسم بهرامی ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰
۵۹ ۱۱۰۲۲۰۱۳۱ انقلاب اسلامی و ریشه های آن از قرن سیزدهم ۲ سه شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۴)*چهار شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۴) ابوالقاسم بهرامی ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰
۶۰ ۱۱۰۲۲۰۱۳۱ انقلاب اسلامی و ریشه های آن از قرن سیزدهم ۲ دو شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۲۶)*چهار شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۲۴) میثم معماری ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰
۶۱ ۱۱۰۲۲۰۱۳۱ انقلاب اسلامی و ریشه های آن از قرن سیزدهم ۲ دو شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۲۶)*چهار شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۲۴) میثم معماری ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰
۶۲ ۱۱۰۲۳۰۰۳۱ اخلاق اسلامی ۲ دو شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۳)*سه شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۳) رسول نعمت الهی ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۶۳ ۱۱۰۲۳۰۰۳۱ اخلاق اسلامی ۲ دو شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۳)*سه شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۳) رسول نعمت الهی ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۶۴ ۱۱۰۲۳۰۰۳۱ اخلاق اسلامی ۲ دو شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۲۳)*سه شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۲۴) رسول نعمت الهی ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۶۵ ۱۱۰۲۳۰۰۳۱ اخلاق اسلامی ۲ دو شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۲۳)*سه شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۲۴) رسول نعمت الهی ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۶۶ ۱۱۰۲۳۰۰۴۱ انقلاب اسلامی ایران ۲ سه شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۴)*چهار شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۴) ابوالقاسم بهرامی ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰
۶۷ ۱۱۰۲۳۰۰۴۱ انقلاب اسلامی ایران ۲ سه شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۴)*چهار شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۴) ابوالقاسم بهرامی ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰
۶۸ ۱۱۰۲۳۰۰۴۱ انقلاب اسلامی ایران ۲ دو شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۲۶)*چهار شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۲۴) میثم معماری ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰
۶۹ ۱۱۰۲۳۰۰۴۱ انقلاب اسلامی ایران ۲ دو شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۲۶)*چهار شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۲۴) میثم معماری ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰
۷۰ ۱۱۰۲۳۰۱۹۱ دانش خانواده ۲ یک شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۶)*سه شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۲) کاظم حکمت آرا ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۴:۰۰ – ۱۶:۰۰
۷۱ ۱۱۰۲۳۰۱۹۱ دانش خانواده ۲ یک شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۶)*سه شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۲) کاظم حکمت آرا ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۴:۰۰ – ۱۶:۰۰
۷۲ ۱۱۰۲۳۰۱۹۱ دانش خانواده ۲ یک شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۲۶)*سه شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۲۵) کاظم حکمت آرا ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۴:۰۰ – ۱۶:۰۰
۷۳ ۱۱۰۲۳۰۱۹۱ دانش خانواده ۲ یک شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۲۶)*سه شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۲۵) کاظم حکمت آرا ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۴:۰۰ – ۱۶:۰۰
۷۴ ۱۱۰۲۳۰۱۹۱ دانش خانواده ۲ چهار شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۳)*پنج شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۱۳) فاطمه علی زاده ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۴:۰۰ – ۱۶:۰۰
۷۵ ۱۱۰۲۳۰۲۷۱ تاریخ اسلام ۲ یک شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۵)*چهار شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۵) سعید هوشیار ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۶:۰۰ – ۱۸:۰۰
۷۶ ۱۱۰۲۳۰۲۷۱ تاریخ اسلام ۲ یک شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۲۵)*چهار شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۲۵) سعید هوشیار ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۶:۰۰ – ۱۸:۰۰
۷۷ ۱۱۰۲۳۰۲۷۱ تاریخ اسلام ۲ دو شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۳۴)*دو شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۳۱) کاظم حکمت آرا ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۶:۰۰ – ۱۸:۰۰
۷۸ ۱۱۰۲۳۰۲۷۱ تاریخ اسلام ۲ دو شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۳۳)*دو شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۳۳) کاظم حکمت آرا ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۶:۰۰ – ۱۸:۰۰
۷۹ ۱۰۰۱۱۰۰۲۱ محیط های چند رسانه ای(کاردانی پیوسته) ۲ سه شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۴۱۰)*چهار شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۴۰۹) ایلناز جمالی ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۴:۰۰ – ۱۶:۰۰
۸۰ ۱۰۰۱۱۰۴۶۱ سخت افزار کامپیوتر(۲)(کاردانی پیوسته) ۳ سه شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۴۰۸)*چهار شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۴۰۸)*پنج شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۴۰۹) لیلا مرتضوی فر ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۸۱ ۱۰۰۱۱۰۵۷۱ ساختمان داده ها(کاردانی پیوسته) ۳ سه شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۴۰۳)*چهار شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۴۰۳)*پنج شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۴۰۸) محمد رضا اسلامی نژاد ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰
۸۲ ۱۰۰۱۳۰۹۲۱ ساختمان های داده ۳ سه شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۴۰۳)*چهار شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۴۰۳)*پنج شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۴۰۸) محمد رضا اسلامی نژاد ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰
۸۳ ۱۰۰۱۳۱۰۴۱ مدارهای منطقی ۳ سه شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۴۰۸)*چهار شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۴۰۸)*پنج شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۴۰۹) لیلا مرتضوی فر ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۸۴ ۱۰۰۲۳۰۳۵۲ اقتصاد عمومی ۲ ۲ شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۰)*یک شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۱)*دو شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۱۱) فرزاد توکل مقدم ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۴:۰۰ – ۱۶:۰۰
۸۵ ۱۰۰۲۳۰۴۴۱ جبر خطی ۳ شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۴۰۹)*یک شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۴۰۲)*دو شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۴۰۳) احمد رضا زهدی ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۸۶ ۱۰۰۳۱۰۵۱۱ ایستایی(جبرانی کارشناسی ناپیوسته) ۳ شنبه-۰۸:۰۰:۱۳:۰۰(۴۰۲)*شنبه-۱۶:۰۰:۲۰:۰۰(۴۱۰) ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۴:۰۰ – ۱۶:۰۰
۸۷ ۱۰۰۳۲۰۷۴۱ مکانیک خاک و مهندسی پی ۳ شنبه-۰۸:۰۰:۱۳:۰۰(۴۰۳)*شنبه-۱۶:۰۰:۲۰:۰۰(۴۱۱) ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۸۸ ۱۰۰۳۳۰۳۳۲ سازه های فولادی ۲ ۲ چهار شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۴۳۰)*چهار شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۴۳۰) ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰
۸۹ ۱۰۰۳۳۰۴۰۱ مکانیک خاک ۳ شنبه-۰۸:۰۰:۱۳:۰۰(۴۰۳)*شنبه-۱۶:۰۰:۲۰:۰۰(۴۱۱) ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۹۰ ۱۰۰۳۳۰۷۵۱ استاتیک ۳ شنبه-۰۸:۰۰:۱۳:۰۰(۴۰۲)*شنبه-۱۶:۰۰:۲۰:۰۰(۴۱۰) ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۴:۰۰ – ۱۶:۰۰
۹۱ ۱۱۰۱۱۱۱۷۱ واژه شناسی ۲ چهار شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۳۰)*پنج شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۱) محمدهادی ایل ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۴:۰۰ – ۱۶:۰۰
۹۲ ۱۱۰۱۲۰۱۸۲ کلیات زبانشناسی ۲ ۲ دو شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۳۱)*چهار شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۲) محمدمهدی مرتهن ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۹۳ ۱۱۰۱۲۰۱۹۱ مقاله نویسی ۲ سه شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۲۲)*پنج شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۱) محمدهادی ایل ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰
۹۴ ۱۱۰۱۳۰۸۴۲ کلیات زبانشناسی ۲ ۲ دو شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۳۱)*چهار شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۲) محمدمهدی مرتهن ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۹۵ ۱۱۰۱۳۰۸۶۱ مقاله نویسی ۲ سه شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۲۲)*پنج شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۱) محمدهادی ایل ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰
۹۶ ۱۱۰۱۳۱۵۹۱ واژه شناسی ۲ چهار شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۳۰)*پنج شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۱) محمدهادی ایل ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۴:۰۰ – ۱۶:۰۰
۹۷ ۱۱۰۳۲۰۰۱۳ مدیریت سازمانهای ورزشی ۲ چهار شنبه-۱۳:۰۰:۱۶:۰۰(۱۱۱)*پنج شنبه-۱۳:۰۰:۱۶:۰۰(۱۳۰) ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۹۸ ۱۱۰۳۳۰۴۸۱ مدیریت سازمان های ورزشی ۲ چهار شنبه-۱۳:۰۰:۱۶:۰۰(۱۱۱)*پنج شنبه-۱۳:۰۰:۱۶:۰۰(۱۳۰) ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۹۹ ۱۱۰۴۳۰۲۶۱ احساس و ادراک ۲ شنبه-۱۵:۰۰:۱۸:۰۰(۱۳۱)*چهار شنبه-۱۳:۰۰:۱۵:۰۰(۱۲۰) زینب صداقت ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۱۰۰ ۱۱۰۴۳۰۸۰۶ سنجش و ارزیابی در مشاوره ۲ شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۱۱)*یک شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۱۳) علی غلامی ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۶:۰۰ – ۱۸:۰۰
۱۰۱ ۱۱۰۵۳۰۰۳۲ حقوق جزای عمومی۲ ۲ سه شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۲۳)*چهار شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۲۲) عبدالحسین جوکار ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۴:۰۰ – ۱۶:۰۰
۱۰۲ ۱۱۰۵۳۰۰۳۸ حقوق جزای عمومی۳ ۲ سه شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۲۳)*چهار شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۲۲) عبدالحسین جوکار ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۴:۰۰ – ۱۶:۰۰
۱۰۳ ۱۱۰۹۱۱۲۷۱ روش های آماری(کاردانی پیوسته) ۳ شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۲)*یک شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۳)*دو شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۰) مینا کشاورز ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۱۰۴ ۱۱۰۹۱۱۳۱۱ ریاضی پیش دانشگاهی(کاردانی پیوسته) ۳ شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۴۰۸)*یک شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۴۰۲)*دو شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۴۰۲) زهرا فتاحی ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۱۰۵ ۱۱۰۹۱۱۳۱۱ ریاضی پیش دانشگاهی(کاردانی پیوسته) ۳ شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۱)*یک شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۲)*دو شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۱۳) معصومه جوکار ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۱۰۶ ۱۱۰۹۱۱۵۱۱ ریاضی عمومی۱(کاردانی پیوسته) ۳ چهار شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۴۲۶)*پنج شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۴۱۱) لیلا مرتضوی فر ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰
۱۰۷ ۱۱۰۹۱۴۴۵۱ آمار در مدیریت ۱ ۳ شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۲)*یک شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۳)*دو شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۰) مینا کشاورز ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۱۰۸ ۱۱۰۹۳۱۳۴۱ آمار و کاربرد آن در مدیریت ۴ شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۲)*یک شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۳)*دو شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۰) مینا کشاورز ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۱۰۹ ۱۱۰۹۳۱۶۰۲ ریاضی عمومی ۲ ۳ سه شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۴۰۹)*چهار شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۴۰۲)*پنج شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۴۰۲) لیلا مرتضوی فر ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰
۱۱۰ ۱۱۰۹۳۱۶۰۲ ریاضی عمومی ۲ ۳ سه شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۴۱۰)*چهار شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۴۱۰)*پنج شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۴۰۲) ملیحه فرضی هارمی ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰
۱۱۱ ۱۱۰۹۳۱۶۰۲ ریاضی عمومی ۲ ۳ دو شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۴۰۲)*سه شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۴۰۲)*چهار شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۴۰۲) محمدجواد پرهیزگارکراده ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰
۱۱۲ ۱۱۰۹۳۱۷۸۱ ریاضی پیش دانشگاهی ۳ شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۴۰۸)*یک شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۴۰۲)*دو شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۴۰۲) زهرا فتاحی ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۱۱۳ ۱۱۰۹۳۱۷۸۱ ریاضی پیش دانشگاهی ۳ شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۱)*یک شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۲)*دو شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۱۳) معصومه جوکار ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۱۱۴ ۱۱۰۹۳۴۴۴۱ آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت ۱(آمار و کاربرد آن در مدیریت۱) ۳ شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۲)*یک شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۳)*دو شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۰) مینا کشاورز ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۱۱۵ ۱۲۰۱۱۰۰۹۱ زبان تخصصی ۱و ۲ ۲ شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۱۳)*یک شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۰) علی رمضانی قطب آبادی ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰
۱۱۶ ۱۲۰۱۲۰۱۴۱ حسابداری صنعتی ۱ ۳ شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۲۵)*یک شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۲۰)*دو شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۱۱) رضا شکری زاده ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۶:۰۰ – ۱۸:۰۰
۱۱۷ ۱۲۰۱۲۰۱۷۱ مدیریت مالی ۳ شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۲۰)*یک شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۲۱)*دو شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۲۲) سیده سارا لاجوردی ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰
۱۱۸ ۱۲۰۱۲۰۱۹۱ اقتصاد کلان ۳ شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۰)*یک شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۱)*دو شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۱۱) فرزاد توکل مقدم ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۴:۰۰ – ۱۶:۰۰
۱۱۹ ۱۲۰۱۲۱۰۰۱ حسابداری صنعتی ۳ ۳ شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۱۱)*یک شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۲۰)*دو شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۱۱) رضا شکری زاده ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۴:۰۰ – ۱۶:۰۰
۱۲۰ ۱۲۰۱۳۰۲۴۱ زبان تخصصی ۱ ۲ شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۱۳)*یک شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۰) علی رمضانی قطب آبادی ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰
۱۲۱ ۱۲۰۱۳۰۳۹۱ مدیریت مالی۱ از منظر اسلام ۳ شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۲۰)*یک شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۲۱)*دو شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۲۲) سیده سارا لاجوردی ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰
۱۲۲ ۱۲۰۱۳۰۴۶۱ اقتصاد کلان ۳ شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۰)*یک شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۱)*دو شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۱۱) فرزاد توکل مقدم ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۴:۰۰ – ۱۶:۰۰
۱۲۳ ۱۲۰۱۳۰۵۳۱ حسابداری صنعتی۱ ۳ شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۲۵)*یک شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۲۰)*دو شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۱۱) رضا شکری زاده ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۶:۰۰ – ۱۸:۰۰
۱۲۴ ۱۲۰۱۳۳۴۱۶ اقتصاد کلان ۴ شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۰)*یک شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۱)*دو شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۱۱) فرزاد توکل مقدم ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۴:۰۰ – ۱۶:۰۰
۱۲۵ ۱۲۰۱۳۳۴۲۰ حسابداری صنعتی۱ ۳ شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۲۵)*یک شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۲۰)*دو شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۱۱) رضا شکری زاده ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۶:۰۰ – ۱۸:۰۰
۱۲۶ ۱۲۰۲۱۰۰۲۱ حسابداری صنعتی ۱(کاردانی پیوسته) ۳ شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۲۵)*یک شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۲۰)*دو شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۱۱) رضا شکری زاده ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۶:۰۰ – ۱۸:۰۰
۱۲۷ ۱۲۰۲۱۰۰۴۱ اقتصاد کلان(کاردانی پیوسته) ۳ شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۰)*یک شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۱)*دو شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۱۱) فرزاد توکل مقدم ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۴:۰۰ – ۱۶:۰۰
۱۲۸ ۱۲۰۲۱۰۰۶۱ مدیریت مالی ۱(کاردانی پیوسته) ۳ شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۲۰)*یک شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۲۱)*دو شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۲۲) سیده سارا لاجوردی ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰
۱۲۹ ۱۲۰۲۲۰۳۴۳ حسابداری صنعتی ۳ ۳ شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۱۱)*یک شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۲۰)*دو شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۱۱) رضا شکری زاده ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۴:۰۰ – ۱۶:۰۰
۱۳۰ ۱۲۰۲۲۰۳۶۲ حسابداری میانه۲ ۴ شنبه-۱۴:۰۰:۱۸:۰۰(۱۲۴)*یک شنبه-۱۴:۰۰:۱۸:۰۰(۱۳۰)*دو شنبه-۱۴:۰۰:۱۸:۰۰(۱۳۱) معصومه ده بزرگی ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰
۱۳۱ ۱۲۰۲۲۰۵۲۲ حسابداری میانه ۱ ۴ شنبه-۱۲:۰۰:۱۶:۰۰(۱۳۲)*یک شنبه-۱۲:۰۰:۱۶:۰۰(۱۳۲)*دو شنبه-۱۲:۰۰:۱۶:۰۰(۱۳۰) ماریا مهرپور ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۱۳۲ ۱۲۰۲۳۰۵۳۱ اقتصاد کلان ۳ شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۰)*یک شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۱)*دو شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۱۱) فرزاد توکل مقدم ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۴:۰۰ – ۱۶:۰۰
۱۳۳ ۱۲۰۲۳۰۶۲۱ حسابداری صنعتی ۱ ۳ شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۲۵)*یک شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۲۰)*دو شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۱۱) رضا شکری زاده ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۶:۰۰ – ۱۸:۰۰
۱۳۴ ۱۲۰۲۳۰۶۲۳ حسابداری صنعتی ۳ ۳ شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۱۱)*یک شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۲۰)*دو شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۱۱) رضا شکری زاده ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۴:۰۰ – ۱۶:۰۰
۱۳۵ ۱۲۰۲۳۰۶۴۲ حسابداری میانه۲ ۴ شنبه-۱۴:۰۰:۱۸:۰۰(۱۲۴)*یک شنبه-۱۴:۰۰:۱۸:۰۰(۱۳۰)*دو شنبه-۱۴:۰۰:۱۸:۰۰(۱۳۱) معصومه ده بزرگی ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰
۱۳۶ ۱۲۰۲۳۰۸۰۱ مدیریت مالی ۱ ۳ شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۲۰)*یک شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۲۱)*دو شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۲۲) سیده سارا لاجوردی ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰
۱۳۷ ۱۲۰۲۳۱۰۹۱ حسابداری میانه ۱ ۴ شنبه-۱۲:۰۰:۱۶:۰۰(۱۳۲)*یک شنبه-۱۲:۰۰:۱۶:۰۰(۱۳۲)*دو شنبه-۱۲:۰۰:۱۶:۰۰(۱۳۰) ماریا مهرپور ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۱۳۸ ۱۳۰۱۳۰۰۱۶ بیوفیزیک و روشها ۲ ۲ سه شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۱)*پنج شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۱۱) زهرا بیضایی ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۴:۰۰ – ۱۶:۰۰
۱۳۹ ۱۰۰۱۱۰۰۹۱ شیوه ارائه نوشتاری و گفتاری(کاردانی پیوسته) ۱ سه شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۴۰۲)*چهار شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۴۰۲) ایلناز جمالی ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰
۱۴۰ ۱۰۰۱۱۰۱۱۱ مبانی الکترونیک(کاردانی پیوسته) ۲ سه شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۴۰۳)*چهار شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۴۰۳) لیلا مرتضوی فر ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۱۶:۰۰ – ۱۸:۰۰
۱۴۱ ۱۰۰۱۱۰۵۶۱ ذخیره و بازیابی اطلاعات (کاردانی پیوسته) ۳ سه شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۴۰۸)*چهار شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۴۰۸)*پنج شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۴۰۸) محمد رضا اسلامی نژاد ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۱۴:۰۰ – ۱۶:۰۰
۱۴۲ ۱۰۰۱۲۱۶۷۱ شیوه ارائه مطالب علمی و فنی ۲ سه شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۴۰۲)*چهار شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۴۰۲) ایلناز جمالی ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰
۱۴۳ ۱۰۰۱۳۰۸۶۱ روش پژوهش و ارائه ۲ سه شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۴۰۲)*چهار شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۴۰۲) ایلناز جمالی ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰
۱۴۴ ۱۰۰۱۳۱۰۷۱ مهندسی نرم افزار ۳ سه شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۴۲۳)*چهار شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۴۲۳)*پنج شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۴۲۳) محمدایمان جم نژاد ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۱۴۵ ۱۰۰۲۳۰۳۵۱ اقتصاد عمومی ۱ ۲ شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۳)*یک شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۴)*دو شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۱) نازنین مسعودی ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰
۱۴۶ ۱۰۰۳۲۰۰۳۱ ساختمانهای فولادی ۳ چهار شنبه-۰۸:۰۰:۱۳:۰۰(۴۲۹)*چهار شنبه-۱۶:۰۰:۲۰:۰۰(۴۲۹) ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰
۱۴۷ ۱۰۰۳۲۰۷۵۱ مکانیک ساختمان ۳ دو شنبه-۰۸:۰۰:۱۳:۰۰(۴۰۸)*دو شنبه-۱۶:۰۰:۲۰:۰۰(۴۱۰) ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۱۴۸ ۱۰۰۳۳۰۲۱۱ تحلیل سازه ها ۱ ۳ دو شنبه-۰۸:۰۰:۱۳:۰۰(۴۰۸)*دو شنبه-۱۶:۰۰:۲۰:۰۰(۴۱۰) ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۱۴۹ ۱۰۰۳۳۰۳۳۱ سازه های فولادی ۱ ۳ چهار شنبه-۰۸:۰۰:۱۳:۰۰(۴۲۹)*چهار شنبه-۱۶:۰۰:۲۰:۰۰(۴۲۹) ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰
۱۵۰ ۱۰۰۳۳۰۷۰۱ مقاومت مصالح ۱ ۳ دو شنبه-۰۸:۰۰:۱۳:۰۰(۴۰۹)*دو شنبه-۱۶:۰۰:۲۰:۰۰(۴۱۱) ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۱۴:۰۰ – ۱۶:۰۰
۱۵۱ ۱۱۰۱۱۱۱۵۱ کاربرد اصطلاحات در ترجمه ۱ ۲ شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۳۰)*پنج شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۲۱) محمدهادی ایل ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۱۵۲ ۱۱۰۱۲۰۱۷۱ کاربرد اصطلاحات و تعبیرات زبان در ترجمه ۲ شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۳۰)*پنج شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۲۱) محمدهادی ایل ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۱۵۳ ۱۱۰۱۳۰۰۶۱ بررسی آثار ترجمه شده اسلامی۲ ۲ شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۲۱)*سه شنبه-۱۳:۰۰:۱۶:۰۰(۱۱۳) محمدهادی ایل ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰
۱۵۴ ۱۱۰۱۳۰۸۲۱ کاربرد اصطلاحات و تعبیرات زبان در ترجمه ۲ شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۳۰)*پنج شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۲۱) محمدهادی ایل ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۱۵۵ ۱۱۰۳۲۱۰۶۱ حرکت شناسی ورزشی ۲ چهار شنبه-۱۳:۰۰:۱۶:۰۰(۱۱۳)*پنج شنبه-۱۳:۰۰:۱۶:۰۰(۱۳۱) هما شیخانی ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۱۵۶ ۱۱۰۴۳۰۴۰۱ روانشناسی تربیتی ۲ شنبه-۱۳:۰۰:۱۵:۰۰(۱۳۱)*چهار شنبه-۱۵:۰۰:۱۸:۰۰(۱۲۰) زینب صداقت ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۱۶:۰۰ – ۱۸:۰۰
۱۵۷ ۱۱۰۴۳۰۴۰۲ روانشناسی تربیتی ۲ شنبه-۱۳:۰۰:۱۵:۰۰(۱۳۱)*چهار شنبه-۱۵:۰۰:۱۸:۰۰(۱۲۰) زینب صداقت ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۱۶:۰۰ – ۱۸:۰۰
۱۵۸ ۱۱۰۵۳۰۰۲۲ حقوق محیط زیست ۱ یک شنبه-۰۹:۰۰:۱۲:۰۰(۱۳۲) آیدا مخترع ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۱۴:۰۰ – ۱۶:۰۰
۱۵۹ ۱۱۰۵۳۰۰۴۴ حقوق ثبت ۱ دو شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۲۱) عبدالحسین جوکار ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۱۶:۰۰ – ۱۸:۰۰
۱۶۰ ۱۱۰۹۲۰۲۰۱ آمار و کاربرد آن در مدیریت ۲ ۳ شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۰)*یک شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۱)*دو شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۱۱) پیام فرهادی ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۱۶۱ ۱۱۰۹۲۱۳۲۱ آمار و احتمالات ۳ شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۰)*یک شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۱)*دو شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۱۱) پیام فرهادی ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۱۶۲ ۱۱۰۹۳۰۳۸۱ محاسبات عددی ۲ سه شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۴۰۲)*چهار شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۴۰۲) محمدجواد پرهیزگارکراده ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰
۱۶۳ ۱۱۰۹۳۰۴۲۱ محاسبات عددی ۲ سه شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۴۰۲)*چهار شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۴۰۲) محمدجواد پرهیزگارکراده ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰
۱۶۴ ۱۱۰۹۳۰۴۳۱ محاسبات عددی ۲ سه شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۴۰۲)*چهار شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۴۰۲) محمدجواد پرهیزگارکراده ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰
۱۶۵ ۱۱۰۹۳۰۵۰۲ آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت ۲(آمار و کاربرد آن در مدیریت۲) ۳ شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۰)*یک شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۱)*دو شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۱۱) پیام فرهادی ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۱۶۶ ۱۱۰۹۳۱۵۵۱ فیزیک ۱ ۳ سه شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۴۱۱)*چهار شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۴۱۰)*پنج شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۴۰۳) جمال غلامی ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۱۶۷ ۱۱۰۹۳۴۴۶۱ برنامه نویسی کامپیوتر@ ۳ سه شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۴۲۳)*چهار شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۴۲۳)*پنج شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۴۲۳) ایلناز جمالی ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۱۶۸ ۱۱۰۹۳۴۴۷۱ برنامه نویسی کامپیوتر$ ۳ سه شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۴۲۳)*چهار شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۴۲۳)*پنج شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۴۲۳) ایلناز جمالی ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۱۶۹ ۱۲۰۱۱۱۰۰۲ تحقیق در عملیات ۲ ۳ شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۴)*یک شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۳۰)*دو شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۲) الهام کریمی اصل ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۱۴:۰۰ – ۱۶:۰۰
۱۷۰ ۱۲۰۱۱۱۰۸۱ اقتصاد خرد ۳ شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۳)*یک شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۴)*دو شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۱) نازنین مسعودی ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰
۱۷۱ ۱۲۰۱۳۰۰۷۲ تحقیق در عملیات ۲ ۳ شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۴)*یک شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۳۰)*دو شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۲) الهام کریمی اصل ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۱۴:۰۰ – ۱۶:۰۰
۱۷۲ ۱۲۰۱۳۰۴۵۱ اقتصاد خرد ۳ شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۳)*یک شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۴)*دو شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۱) نازنین مسعودی ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰
۱۷۳ ۱۲۰۱۳۳۴۱۳ اقتصاد خرد ۴ شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۳)*یک شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۴)*دو شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۱) نازنین مسعودی ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰
۱۷۴ ۱۲۰۲۱۰۰۱۱ اقتصاد خرد(کاردانی پیوسته) ۳ شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۳)*یک شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۴)*دو شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۱) نازنین مسعودی ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰
۱۷۵ ۱۲۰۲۲۰۲۹۲ پژوهش عملیاتی ۲ ۲ شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۴)*یک شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۳۰)*دو شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۲) الهام کریمی اصل ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۱۴:۰۰ – ۱۶:۰۰
۱۷۶ ۱۲۰۲۲۰۳۱۱ حسابداری پیشرفته ۱ ۳ شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۲۶)*یک شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۲۴)*دو شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۱۳) غلام حسن زارع ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۱۷۷ ۱۲۰۲۳۰۵۲۱ اقتصاد خرد ۳ شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۳)*یک شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۴)*دو شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۱) نازنین مسعودی ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰
۱۷۸ ۱۲۰۲۳۰۵۸۲ پژوهش عملیاتی ۲ ۳ شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۴)*یک شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۳۰)*دو شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۲) الهام کریمی اصل ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۱۴:۰۰ – ۱۶:۰۰
۱۷۹ ۱۲۰۲۳۰۶۱۱ حسابداری پیشرفته ۱ ۳ شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۲۶)*یک شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۲۴)*دو شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۱۳) غلام حسن زارع ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۱۸۰ ۱۰۰۱۱۰۵۸۱ زبان تخصصی نرم افزار (کاردانی پیوسته) ۲ سه شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۴۰۲)*چهار شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۴۰۳) محمد رضا اسلامی نژاد ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰
۱۸۱ ۱۰۰۱۲۱۵۰۱ ایجاد بانکهای اطلاعاتی ۳ سه شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۴۰۸)*چهار شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۴۰۹)*پنج شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۴۰۹) محمدایمان جم نژاد ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ۱۴:۰۰ – ۱۶:۰۰
۱۸۲ ۱۰۰۱۲۹۴۶۱ معماری کامپیوتر ۲ سه شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۴۰۳)*چهار شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۴۰۸)*پنج شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۴۰۸) هومن فطانت فردحقیقی ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۱۸۳ ۱۰۰۱۳۰۸۲۱ پایگاه داده ها ۳ سه شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۴۰۸)*چهار شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۴۰۹)*پنج شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۴۰۹) محمدایمان جم نژاد ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ۱۴:۰۰ – ۱۶:۰۰
۱۸۴ ۱۰۰۱۳۰۹۱۱ زبان تخصصی ۲ سه شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۴۰۲)*چهار شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۴۰۳) محمد رضا اسلامی نژاد ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰
۱۸۵ ۱۰۰۱۳۱۰۵۱ معماری کامپیوتر ۳ سه شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۴۰۳)*چهار شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۴۰۸)*پنج شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۴۰۸) هومن فطانت فردحقیقی ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۱۸۶ ۱۰۰۲۳۰۴۲۱ تحقیق در عملیات ۱ ۳ شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۳۰)*یک شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۳۰)*دو شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۲) الهام کریمی اصل ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ۱۴:۰۰ – ۱۶:۰۰
۱۸۷ ۱۰۰۳۳۰۲۴۱ دینامیک ۳ یک شنبه-۰۸:۰۰:۱۳:۰۰(۴۰۸)*یک شنبه-۱۶:۰۰:۲۰:۰۰(۴۱۰) ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۱۸۸ ۱۰۰۳۳۰۴۱۱ مکانیک سیالات ۳ یک شنبه-۰۸:۰۰:۱۳:۰۰(۴۰۳)*یک شنبه-۱۶:۰۰:۲۰:۰۰(۴۰۹) ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ۱۴:۰۰ – ۱۶:۰۰
۱۸۹ ۱۱۰۱۲۰۲۱۱ نگارش پیشرفته ۲ یک شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۱۱)*دو شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۳۰) آیدا آفرینش ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۱۹۰ ۱۱۰۱۳۰۸۹۱ نگارش پیشرفته ۲ یک شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۱۱)*دو شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۳۰) آیدا آفرینش ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۱۹۱ ۱۱۰۱۳۱۲۸۲ ترجمه پیشرفته ۲ ۲ یک شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۳۳)*چهار شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۲۱) محمدهادی ایل ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ۱۴:۰۰ – ۱۶:۰۰
۱۹۲ ۱۱۰۱۳۱۴۶۱ زبان خارجی۲- فرانسه۲ ۳ چهار شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۳۱)*پنج شنبه-۰۸:۰۰:۱۳:۰۰(۱۲۲) سارا مدواری ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰
۱۹۳ ۱۱۰۳۳۰۱۴۱ استعدادیابی در ورزش ۲ چهار شنبه-۱۶:۰۰:۱۹:۰۰(۱۱۳)*پنج شنبه-۱۶:۰۰:۱۹:۰۰(۱۳۱) هما شیخانی ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۱۹۴ ۱۱۰۴۳۰۳۷۱ متون روانشناسی به انگلیسی ۱ ۲ یک شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۱۳)*یک شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۱۳) کورش بنی هاشمیان ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۱۹۵ ۱۱۰۴۳۰۸۱۳ متون مشاوره انگلیسی۱ ۲ یک شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۱۳)*یک شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۱۳) کورش بنی هاشمیان ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۱۹۶ ۱۱۰۴۳۰۸۳۳ روشها و فنون راهنمایی و مشاوره ۲ شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۱۱)*یک شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۱۳) علی غلامی ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ۱۶:۰۰ – ۱۸:۰۰
۱۹۷ ۱۱۰۴۳۰۹۲۱ متون تخصصی ۲ یک شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۱۳)*یک شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۱۳) کورش بنی هاشمیان ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۱۹۸ ۱۱۰۵۳۰۰۱۴ حقوق کار ۲ شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۳۰)*پنج شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۰) سیده آویده جهاد ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ۱۴:۰۰ – ۱۶:۰۰
۱۹۹ ۱۱۰۹۱۰۲۶۱ آمار و احتمالات ۲ یک شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۴۰۹)*دو شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۴۰۳)*سه شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۴۲۹) امین صدیقی ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰
۲۰۰ ۱۱۰۹۱۱۰۶۱ فیزیک پیش دانشگاهی(کاردانی پیوسته) ۳ شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۴۰۸)*یک شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۴۰۹)*دو شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۴۰۲) جمال غلامی ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۲۰۱ ۱۱۰۹۳۰۳۹۱ فیزیک پیش دانشگاهی ۳ شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۴۰۸)*یک شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۴۰۹)*دو شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۴۰۲) جمال غلامی ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۲۰۲ ۱۱۰۹۳۰۴۰۱ آمار و احتمالات مهندسی(احتمال مهندسی) ۳ یک شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۴۰۹)*دو شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۴۰۳)*سه شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۴۲۹) امین صدیقی ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰
۲۰۳ ۱۱۰۹۳۰۴۱۱ آمار و احتمالات مهندسی ۲ یک شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۴۰۹)*دو شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۴۰۳)*سه شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۴۲۹) امین صدیقی ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰
۲۰۴ ۱۱۰۹۳۱۸۲۱ فیزیک۲ ۳ سه شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۴۲۹)*چهار شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۴۲۶)*پنج شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۴۱۰) جمال غلامی ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۲۰۵ ۱۱۰۹۳۱۸۲۱ فیزیک۲ ۳ سه شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۴۱۱)*چهار شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۴۱۱)*پنج شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۴۰۳) علیرضا ملاح زاده ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۲۰۶ ۱۱۰۹۳۲۵۶۱ فیزیک عمومی۲ (پزشکی) ۳ سه شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۴۱۱)*چهار شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۴۱۱)*پنج شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۴۰۳) علیرضا ملاح زاده ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۲۰۷ ۱۲۰۱۱۰۰۴۲ اصول حسابداری ۲ ۳ شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۱۳)*یک شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۲۲)*دو شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۲۰) بهاره برزگر ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۲۰۸ ۱۲۰۱۱۱۰۰۱ تحقیق در عملیات ۱ ۳ شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۳۰)*یک شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۳۰)*دو شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۲) الهام کریمی اصل ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ۱۴:۰۰ – ۱۶:۰۰
۲۰۹ ۱۲۰۱۱۱۰۵۳ زبان تخصصی ۳ ۱ شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۱۳)*یک شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۰) علی رمضانی قطب آبادی ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ۱۶:۰۰ – ۱۸:۰۰
۲۱۰ ۱۲۰۱۲۰۳۷۱ زبان تخصصی۴و۳ ۲ شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۱۳)*یک شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۰) علی رمضانی قطب آبادی ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ۱۶:۰۰ – ۱۸:۰۰
۲۱۱ ۱۲۰۱۲۰۳۸۱ حسابداری صنعتی ۲ ۳ شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۲۳)*یک شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۲۲)*دو شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۲۰) آمنه رئیس زاده ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰
۲۱۲ ۱۲۰۱۳۰۲۵۱ زبان تخصصی ۲ ۲ شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۱۳)*یک شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۰) علی رمضانی قطب آبادی ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ۱۶:۰۰ – ۱۸:۰۰
۲۱۳ ۱۲۰۱۳۰۴۰۱ تحقیق در عملیات۱ ۳ شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۳۰)*یک شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۳۰)*دو شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۲) الهام کریمی اصل ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ۱۴:۰۰ – ۱۶:۰۰
۲۱۴ ۱۲۰۱۳۰۴۸۲ اصول حسابداری ۲ ۳ شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۱۳)*یک شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۲۲)*دو شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۲۰) بهاره برزگر ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۲۱۵ ۱۲۰۱۳۱۱۲۱ مبانی بانکداری و مدیریت بانک ۲ شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۲۱)*یک شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۲۳)*دو شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۳۰) کاظم هاشمی ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰
۲۱۶ ۱۲۰۱۳۳۴۲۲ اصول بانکداری ۳ شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۲۱)*یک شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۲۳)*دو شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۳۰) کاظم هاشمی ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰
۲۱۷ ۱۲۰۱۳۳۴۳۵ پژوهش عملیاتی۱ ۳ شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۳۰)*یک شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۳۰)*دو شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۲) الهام کریمی اصل ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ۱۴:۰۰ – ۱۶:۰۰
۲۱۸ ۱۲۰۲۱۰۰۰۱ حسابداری صنعتی ۲(کاردانی پیوسته) ۳ شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۲۳)*یک شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۲۲)*دو شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۲۰) آمنه رئیس زاده ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰
۲۱۹ ۱۲۰۲۲۰۲۹۱ پژوهش عملیاتی ۱ ۲ شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۳۰)*یک شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۳۰)*دو شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۲) الهام کریمی اصل ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ۱۴:۰۰ – ۱۶:۰۰
۲۲۰ ۱۲۰۲۲۰۳۲۲ حسابداری دولتی ۲ ۳ شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۱۱)*یک شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۳۳)*دو شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۲۴) علی قاسمی اقباش ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۲۲۱ ۱۲۰۲۳۰۵۸۱ پژوهش عملیاتی ۱ ۳ شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۳۰)*یک شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۳۰)*دو شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۲) الهام کریمی اصل ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ۱۴:۰۰ – ۱۶:۰۰
۲۲۲ ۱۲۰۲۳۰۶۲۲ حسابداری صنعتی ۲ ۳ شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۲۳)*یک شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۲۲)*دو شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۲۰) آمنه رئیس زاده ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰
۲۲۳ ۱۳۰۱۳۰۰۵۵ زیست شناسی عمومی ۱(علوم گیاهی) ۲ سه شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۱)*پنج شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۱۱) زهرا بیضایی ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ۱۴:۰۰ – ۱۶:۰۰
۲۲۴ ۱۰۰۲۳۰۳۰۱ استاتیک و مقاومت مصالح ۳ سه شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۴۰۹)*چهار شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۴۰۹)*پنج شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۴۲۶) مظفر سخن پرداز ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۲۲۵ ۱۰۰۳۲۰۰۲۱ ساختمانهای بتن آرمه ۳ سه شنبه-۰۸:۰۰:۱۳:۰۰(۴۲۷)*سه شنبه-۱۶:۰۰:۲۰:۰۰(۴۲۷) ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۲۲۶ ۱۰۰۳۳۰۳۲۱ سازه های بتن آرمه ۱ ۳ سه شنبه-۰۸:۰۰:۱۳:۰۰(۴۲۷)*سه شنبه-۱۶:۰۰:۲۰:۰۰(۴۲۷) ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۲۲۷ ۱۰۰۳۳۰۳۲۲ سازه های بتن آرمه ۲ ۳ سه شنبه-۰۸:۰۰:۱۳:۰۰(۴۲۸)*سه شنبه-۱۶:۰۰:۲۰:۰۰(۴۲۸) ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۴:۰۰ – ۱۶:۰۰
۲۲۸ ۱۱۰۱۲۰۱۳۱ درآمدی بر ادبیات ۱ ۲ شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۲۳)*پنج شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۲۰) زهرا السادات خلیلیان ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰
۲۲۹ ۱۱۰۱۲۰۱۴۱ درآمدی بر ادبیات ۲ ۲ شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۱۳)*پنج شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۲۰) زهرا السادات خلیلیان ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰
۲۳۰ ۱۱۰۱۳۰۷۲۱ درآمدی بر ادبیات ۱ ۲ شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۲۳)*پنج شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۲۰) زهرا السادات خلیلیان ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰
۲۳۱ ۱۱۰۱۳۰۷۲۲ درآمدی بر ادبیات ۲ ۲ شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۱۳)*پنج شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۲۰) زهرا السادات خلیلیان ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰
۲۳۲ ۱۱۰۱۳۱۳۹۱ درآمدی بر ادبیات ۱ ۲ شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۲۳)*پنج شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۲۰) زهرا السادات خلیلیان ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰
۲۳۳ ۱۱۰۱۳۱۳۹۲ درآمدی بر ادبیات ۲ ۲ شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۱۳)*پنج شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۲۰) زهرا السادات خلیلیان ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰
۲۳۴ ۱۱۰۱۳۱۴۵۱ زبان خارجی۲- آلمانی۲ ۳ دو شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۳۴)*سه شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۳۲)*چهار شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۳۳) صدیقه رحیمی ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۲۳۵ ۱۱۰۳۱۰۱۱۰ مبانی کامپیوتر و برنامه ریزی ۲ سه شنبه-۱۶:۰۰:۱۹:۰۰(۱۳۴)*پنج شنبه-۱۳:۰۰:۱۶:۰۰(۱۳۴) ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۲۳۶ ۱۱۰۴۳۰۲۴۱ آمار استنباطی ۳ سه شنبه-۱۰:۰۰:۱۳:۰۰(۱۲۰)*سه شنبه-۱۵:۰۰:۱۸:۰۰(۱۳۰) کورش بنی هاشمیان ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۲۳۷ ۱۱۰۴۳۰۲۵۱ روش تحقیق(کمی و کیفی) ۳ دو شنبه-۱۰:۰۰:۱۳:۰۰(۱۲۴)*دو شنبه-۱۵:۰۰:۱۸:۰۰(۱۳۲) کورش بنی هاشمیان ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۶:۰۰ – ۱۸:۰۰
۲۳۸ ۱۱۰۴۳۰۷۰۶ آمار استنباطی و کاربرد SPSS ۲ سه شنبه-۱۰:۰۰:۱۳:۰۰(۱۲۰)*سه شنبه-۱۵:۰۰:۱۸:۰۰(۱۳۰) کورش بنی هاشمیان ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۲۳۹ ۱۱۰۴۳۰۸۰۴ مبانی نظری روش تحقیق در مشاوره ۲ دو شنبه-۱۰:۰۰:۱۳:۰۰(۱۲۴)*دو شنبه-۱۵:۰۰:۱۸:۰۰(۱۳۲) کورش بنی هاشمیان ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۶:۰۰ – ۱۸:۰۰
۲۴۰ ۱۱۰۴۳۰۸۴۱ آمار استنباطی ۲ سه شنبه-۱۰:۰۰:۱۳:۰۰(۱۲۰)*سه شنبه-۱۵:۰۰:۱۸:۰۰(۱۳۰) کورش بنی هاشمیان ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۲۴۱ ۱۱۰۴۳۰۸۵۱ مقدمات روش های تحقیق کمی و کیفی ۳ دو شنبه-۱۰:۰۰:۱۳:۰۰(۱۲۴)*دو شنبه-۱۵:۰۰:۱۸:۰۰(۱۳۲) کورش بنی هاشمیان ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۶:۰۰ – ۱۸:۰۰
۲۴۲ ۱۱۰۵۳۰۰۲۶ قواعد فقه۲ جزایی ۱ دو شنبه-۱۷:۰۰:۲۰:۰۰(۱۲۱) عبدالحسین جوکار ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۴:۰۰ – ۱۶:۰۰
۲۴۳ ۱۱۰۹۱۰۱۰۱ ریاضیات پایه ۳ شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۲)*یک شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۳)*دو شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۰) مینا کشاورز ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۲۴۴ ۱۱۰۹۱۰۱۱۱ ریاضیات کاربردی ۳ شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۱)*یک شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۲)*دو شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۱۳) معصومه جوکار ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰
۲۴۵ ۱۱۰۹۱۰۱۱۱ ریاضیات کاربردی ۳ شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۳۴)*یک شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۳۱)*دو شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۳۴) احمد رضا زهدی ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰
۲۴۶ ۱۱۰۹۱۱۵۱۱ ریاضی عمومی۱(کاردانی پیوسته) ۳ شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۲)*یک شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۳)*دو شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۰) مینا کشاورز ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۲۴۷ ۱۱۰۹۲۱۶۷۱ ریاضی کاربردی ۳ شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۱)*یک شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۲)*دو شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۱۳) معصومه جوکار ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰
۲۴۸ ۱۱۰۹۳۰۱۰۱ ریاضیات پایه(ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت۱) ۳ شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۲)*یک شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۳)*دو شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۰) مینا کشاورز ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۲۴۹ ۱۱۰۹۳۱۳۸۱ ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۳ شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۲)*یک شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۳)*دو شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۰) مینا کشاورز ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۲۵۰ ۱۱۰۹۳۱۳۹۱ ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت(ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت۲) ۳ شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۱)*یک شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۲)*دو شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۱۳) معصومه جوکار ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰
۲۵۱ ۱۱۰۹۳۱۳۹۱ ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت(ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت۲) ۳ شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۳۴)*یک شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۳۱)*دو شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۳۴) احمد رضا زهدی ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰
۲۵۲ ۱۱۰۹۳۱۵۶۱ معادلات دیفرانسیل ۳ سه شنبه-۰۸:۰۰:۱۰:۰۰(۴۲۶)*سه شنبه-۱۰:۰۰:۱۲:۰۰(۴۲۶)*چهار شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۴۲۸)*چهار شنبه-۱۱:۰۰:۱۳:۰۰(۴۲۸) سمیه افراسیابی ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰
۲۵۳ ۱۱۰۹۳۱۵۶۱ معادلات دیفرانسیل ۳ سه شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۴۱۱)*چهار شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۴۱۱)*پنج شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۴۰۳) علیرضا ملاح زاده ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰
۲۵۴ ۱۱۰۹۳۱۵۶۱ معادلات دیفرانسیل ۳ سه شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۴۰۹)*چهار شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۴۱۰)*پنج شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۴۰۲) ملیحه فرضی هارمی ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰
۲۵۵ ۱۱۰۹۳۱۶۰۱ ریاضی عمومی ۱ ۳ سه شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۴۲۹)*چهار شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۴۲۶)*پنج شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۴۱۰) زهرا فتاحی ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰
۲۵۶ ۱۱۰۹۳۴۴۹۱ ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۱ ۳ شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۲)*یک شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۳)*دو شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۰) مینا کشاورز ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۲۵۷ ۱۱۰۹۳۴۴۹۲ ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت۲ ۳ شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۱)*یک شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۲۲)*دو شنبه-۰۸:۰۰:۱۱:۰۰(۱۱۳) معصومه جوکار ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰
۲۵۸ ۱۱۰۹۳۴۴۹۲ ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت۲ ۳ شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۳۴)*یک شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۳۱)*دو شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۳۴) احمد رضا زهدی ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰
۲۵۹ ۱۲۰۱۱۰۰۳۱ روش تحقیق ۳ شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۳)*یک شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۴)*دو شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۱) نازنین مسعودی ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰
۲۶۰ ۱۲۰۱۱۱۰۱۱ مدیریت تولید ۳ شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۲۰)*یک شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۲۱)*دو شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۱۳) عباس شکفته ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۶:۰۰ – ۱۸:۰۰
۲۶۱ ۱۲۰۱۳۰۱۸۱ روش تحقیق در مدیریت ۳ شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۳)*یک شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۴)*دو شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۱) نازنین مسعودی ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰
۲۶۲ ۱۲۰۱۳۰۴۳۱ مدیریت تولید و زنجیره تامین ۳ شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۲۰)*یک شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۲۱)*دو شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۱۳) عباس شکفته ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۶:۰۰ – ۱۸:۰۰
۲۶۳ ۱۲۰۱۳۱۰۶۱ مدیریت تولید و عملیات ۳ شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۲۰)*یک شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۲۱)*دو شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۱۳) عباس شکفته ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۶:۰۰ – ۱۸:۰۰
۲۶۴ ۱۲۰۲۲۰۳۱۲ حسابداری پیشرفته ۲ ۳ شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۲۶)*یک شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۲۳)*دو شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۲۲) علی قاسمی اقباش ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۲۶۵ ۱۲۰۲۲۰۳۸۱ روش تحقیق ۳ شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۳)*یک شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۴)*دو شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۱) نازنین مسعودی ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰
۲۶۶ ۱۲۰۲۲۰۴۸۱ مدیریت تولید ۳ شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۲۰)*یک شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۲۱)*دو شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۱۳) عباس شکفته ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۶:۰۰ – ۱۸:۰۰
۲۶۷ ۱۲۰۲۳۰۶۱۲ حسابداری پیشرفته ۲ ۳ شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۲۶)*یک شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۲۳)*دو شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۲۲) علی قاسمی اقباش ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۰۸:۰۰ – ۱۰:۰۰
۲۶۸ ۱۲۰۲۳۰۶۹۱ روشهای تحقیق و مآخذشناسی ۳ شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۳)*یک شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۴)*دو شنبه-۱۱:۰۰:۱۴:۰۰(۱۲۱) نازنین مسعودی ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰
۲۶۹ ۱۲۰۲۳۰۷۹۱ مدیریت تولید ۳ شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۲۰)*یک شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۲۱)*دو شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۱۳) عباس شکفته ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۶:۰۰ – ۱۸:۰۰
۲۷۰ ۱۳۰۱۳۰۰۴۵ مبانی شیمی۱ ۲ سه شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۲۲)*پنج شنبه-۱۴:۰۰:۱۷:۰۰(۱۱۱) فاطمه شعله ور ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۴:۰۰ – ۱۶:۰۰
۲۷۱ ۱۰۰۲۳۰۱۹۱ کاربرد کامپیوتر در مهندسی(۱۰۰۲۳۰۰۱۹) ۳ یک شنبه-۱۵:۳۰:۲۰:۰۰(۴۱۴)*دو شنبه-۱۵:۳۰:۲۰:۰۰(۴۱۴) امیر زرین چنگ مکلا ۰۰:۰۰ – ۰۰:۰۰
۲۷۲ ۱۰۰۲۴۰۰۱۹ طرح تحقیق ۰ ۰۰:۰۰ – ۰۰:۰۰
۲۷۳ ۱۱۰۲۱۰۰۰۱ تربیت بدنی ۱(کاردانی پیوسته) ۱ ۰۰:۰۰ – ۰۰:۰۰
۲۷۴ ۱۱۰۲۱۰۰۰۱ تربیت بدنی ۱(کاردانی پیوسته) ۱ ۰۰:۰۰ – ۰۰:۰۰
۲۷۵ ۱۱۰۲۱۰۰۰۱ تربیت بدنی ۱(کاردانی پیوسته) ۱ ۰۰:۰۰ – ۰۰:۰۰
۲۷۶ ۱۱۰۲۱۰۰۰۱ تربیت بدنی ۱(کاردانی پیوسته) ۱ ۰۰:۰۰ – ۰۰:۰۰
۲۷۷ ۱۱۰۲۲۰۱۱۱ ورزش۱ ۱ ۰۰:۰۰ – ۰۰:۰۰
۲۷۸ ۱۱۰۲۲۰۱۱۱ ورزش۱ ۱ ۰۰:۰۰ – ۰۰:۰۰
۲۷۹ ۱۱۰۲۲۰۱۱۱ ورزش۱ ۱ ۰۰:۰۰ – ۰۰:۰۰
۲۸۰ ۱۱۰۲۲۰۱۱۱ ورزش۱ ۱ ۰۰:۰۰ – ۰۰:۰۰
۲۸۱ ۱۱۰۲۳۰۰۹۱ تربیت بدنی ۱ ۱ ۰۰:۰۰ – ۰۰:۰۰
۲۸۲ ۱۱۰۲۳۰۰۹۱ تربیت بدنی ۱ ۱ ۰۰:۰۰ – ۰۰:۰۰
۲۸۳ ۱۱۰۲۳۰۰۹۱ تربیت بدنی ۱ ۱ ۰۰:۰۰ – ۰۰:۰۰
۲۸۴ ۱۱۰۲۳۰۰۹۱ تربیت بدنی ۱ ۱ ۰۰:۰۰ – ۰۰:۰۰
۲۸۵ ۱۱۰۲۳۰۲۸۲ ورزش۱ ۱ ۰۰:۰۰ – ۰۰:۰۰
۲۸۶ ۱۱۰۲۳۰۲۸۲ ورزش۱ ۱ ۰۰:۰۰ – ۰۰:۰۰
۲۸۷ ۱۱۰۲۳۰۲۸۲ ورزش۱ ۱ ۰۰:۰۰ – ۰۰:۰۰
۲۸۸ ۱۱۰۲۳۰۲۸۲ ورزش۱ ۱ ۰۰:۰۰ – ۰۰:۰۰