• پذیرش کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشکده های زند آغاز شد

  • جزییات جشن بزرگ دانش آموختگی دانشجویان دانشکده های زند