• از قهرمانان و مدال آوران موسسه آموزش عالی زند تجلیل شد