• برگزاری اولین همایش ملی دستاوردهای نوین در آموزش، ادبیات و مترجمی زبان انگلیسی