• آرزو رحیمی دانشجویی طلایی زند در بازیهای پاراآسیایی ۲۰۱۸