• برگزاری سمینار رایانش ابری با تمرکز بر نیازهای سازمانی