• مراسم اربعین ۹۹

  • جشن بزرگ دانش آموختگان دانشکده های زند شیراز برگزار شد

  • جزییات جشن بزرگ دانش آموختگی دانشجویان دانشکده های زند

  • جشن باشکوه دانش آموختگان موسسه آموزش عالی زند برگزار شد