• بزرگترین کارگاه علوم رفتاری و مشاوره ای جنوب کشور در شیراز برگزار شد