• بازدید مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی فارس از مرکز کارآفرینی و نوآوری زند