• قابل توجه دانشجویانی که درس زبان عمومی اخذ نموده اند

  • زبان های خارجه

  • زبان های انگلیسی

  • دوره جامع آموزش اینترنت اشیا

  • نیروی انسانی کارآمد، موتور محرک اقتصاد ملی

  • بازرسان حوادث حامی سلامت کارگران ایرانی باشند.

  • راهکار های تبدیل شدن به دانشگاه سبز

  • برنامه ترم تابستان اعلام شد.